otisthecorgi:

Otis REALLY enjoys his post-bath dry-off.