oceanwrath:

looks you in the eye and whispers in a perfect agonized trent reznor voice says EVERYONE I KNOOOW GOES AWAAAAAY INNNN THE EEEEEEEEEEEND *DA NA NA NA DA NA NA NA*