ouroboros64:

unstable-voidfiend:

tevruden:

francisxie:

image

yo, cyborg-man!

@ouroboros64

Yo fryman, check out this friggin’ sweet dragon!