jotarto:

I am going to name my demon hunter Diavolo