ibetmittromney:

I bet Mitt Romney thinks Mexicans speak Mexican

I betĀ Mitt Romney thinks Mexicans need to speak goddamn English.